Chi phí khác là gì? Những điều cần lưu ý về Chi phí khác

Chi phí khác là một khoản mục trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Việc kiểm soát tốt Chi phí của các hoạt động khác sẽ làm giảm bớt các áp lực cho Doanh nghiệp lên hoạt động sản xuất kinh doanh chính, từ đó cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh. Qua bài viết này, Thành Nam sẽ hướng dẫn bạn đọc : Chi phí khác là gì? và Một số thông tin hữu ích cần phải biết về Chi phí khác.


  • Bạn có thể đọc thêm: Thu nhập khác là gì? Các điều cần lưu ý về Thu nhập khác

1. Chi phí khác là gì?

Theo thông tư 200/TT-BTC:

Chi phí khác là những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các doanh nghiệp.

2. Chi phí khác bao gồm những gì?

Chi phí khác của doanh nghiệp có thể gồm:

  • Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ (gồm cả chi phí đấu thầu hoạt động thanh lý). Số tiền thu từ bán hồ sơ thầu hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ được ghi giảm chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
  • Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ BCC nhỏ hơn chi phí đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát;
  • Giá trị còn lại của TSCĐ bị phá dỡ;
  • Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (nếu có);
  • Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ đưa đi góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;
  • Tiền phạt phải trả do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt hành chính;
  • Các khoản chi phí khác.

Lưu ý: Các khoản chi phí khác không được coi là chi phí tính thuế TNDN theo quy định của Luật thuế nhưng có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch toán đúng theo Chế độ kế toán thì không được ghi giảm chi phí kế toán mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp.

Việc kiểm soát chi phí khác tốt sẽ giúp cho doanh nghiệp giảm thiểu các rủi ro, các thất thoát bất thường như các khoản phạt vi phạm hành chính, phạt vi phạm hợp đồng, phạt thuế,… Từ đó, sẽ giảm bớt các áp lực đến hoạt động sản xuất kinh doanh chính.

3. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 811 – Chi phí khác:

Bên Nợ: Các khoản chi phí khác phát sinh.

Bên Có: Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ vào tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.

Tài khoản 811: Chi phí khác không có số dư cuối kỳ.

4. Cách hạch toán Tài khoản 811- Chi phí khác

a) Hạch toán nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý TSCĐ:

– Ghi nhận thu nhập khác do nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,…

Có TK 711 – Thu nhập khác

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có).

– Ghi giảm TSCĐ dùng vào SXKD đã nhượng bán, thanh lý, ghi:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)

Nợ TK 811 – Chi phí khác (giá trị còn lại)

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá)

Có TK 213 – TSCĐ vô hình (nguyên giá).

– Ghi nhận các chi phí phát sinh cho hoạt động nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)

Có các TK 111, 112, 141,…

– Ghi nhận khoản thu từ bán hồ sơ thầu liên quan đến hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 138

Có TK 811 – Chi phí khác.

b) Khi phá dỡ TSCĐ, ghi:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)

Nợ TK 811 – Chi phí khác (giá trị còn lại)

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá)

Có TK 213 – TSCĐ vô hình (nguyên giá).

c) Kế toán chi phí khác phát sinh khi đánh giá lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết: Thực hiện theo quy định của các TK 221, 222, 228.

d) Trường hợp chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp (trừ trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần) nếu được phép tiến hành xác định lại giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển đổi, đối với các tài sản được đánh giá giảm ghi:

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Có các TK liên quan.

đ) Hạch toán các khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt vi phạm hành chính, ghi:

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Có các TK 111, 112

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3339)

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác.

e) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí khác phát sinh trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 811 – Chi phí khác.

Qua bài viết này, Thành Nam đã hướng dẫn bạn đọc cùng tìm hiểu: Chi phí khác là gì? và Một số thông tin hữu ích cần phải biết đến Chi phí khác.

Nếu các bạn đọc có câu hỏi gì, hãy để ở dưới phần bình luận, đội ngũ chuyên gia của Thành Nam luôn sẵn sàng để hỗ trợ, giải đáp mọi thắc mắc từ phía độc giả.

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *