Chức năng, nhiệm vụ Phòng Tài vụ

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Tài vụ

Phòng Tài vụ Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh có chức năng, nhiệm vụ sau:


I. Chức năng: Phòng Tài vụ là đơn vị thuộc Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh có chức năng:

– Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý nhà nước về lý thu, chi tài chính tại đơn vị;

– Thực hiện các công việc thuộc về lĩnh tài chính và lĩnh vực khác liên quan đến tài chính do Nhà nước và cơ quan chức năng ban hành.

II. Nhiệm vụ:

 1. Nhiệm vụ quản lý:
 • Quản lý phòng về con người, công việc và số lượng tài sản được nhà trường giao

sử dụng.

 1. Nhiệm vụ thực hiện công việc:

2.1.Kế hoạch tài chính:

+Hàng năm lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, nguồn thu sự nghiệp và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật trình Hiệu trưởng xem xét để trình Bộ Chủ quản phê duyệt, làm cơ sở thu chi tại đơn vị.

+ Trên cơ sở quy định của pháp luật, xây dựng các quy định về định mức thu, chi phù hợp. Đề xuất với Hiệu trưởng trong việc điều chỉnh dự toán theo nhu cầu thu, chi tại đơn vị.

+ Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Trường, huy động và khai thác nguồn thu hợp pháp theo quy định của phap luật.

+ Xây dựng hệ thống các định mức thu phù hợp với thực tế.

 1. Thực hiện công việc kế toán theo chế độ hiện hành:
 • Tổ chức bộ máy kế toán;
 • Thực hiện các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
 • Hạch toán các nguồn thu, chi rõ rang, chính xác theo phê duyệt của Bộ;
 • Tham mưu cho Hiệu trưởng về các nội dung và tiến độ chi làm động lực cho sự

phát triển của Trường;

 • Kiểm soát hoạt động thu, chi theo quy định của pháp luật;
 • Lập các báo cáo nội bộ theo chỉ đạo của Hiệu trưởng và cơ quan chức năng;
 • Lập Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định;
 • Kiểm soát tạm ứng và tiến độ thanh toán tạm ứng theo quy định;
 • Hướng dẫn thực hiện chế độ chứng từ kế toán theo quy định của Bộ Tài chính;
 • Kiểm tra, giám sát tận thu các nguồn thu hợp pháp của Trường;
 • Kiểm soát, tư vấn nội dung các hợp đồng và hồ sơ liên quan về thu, chi tài chính;
 • Tư vấn cho các nhân, đơn vị liên quan thực hiện thu, chi theo đúng quy chế chi

tiêu nội bộ do Trường ban hành, đề xuất điều chỉnh quy chế khi cần thiết;

 • Bảo quản, lưu trữ chứng từ hồ sơ kến toán liên quan theo quy định.
  1. Quản lý tài sản:
 • Mở sổ theo dõi, quản lý tốt TSCĐ được trang bị để phục vụ công tác chuyên môn

một cách hiệu quả, tiết kiệm, không để TSCĐ bị thất thoát, hư hỏng không có lý do chính đáng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *