Giới thiệu công tác cố vấn học tập

18/05/2020

Cố vấn học tập là những người am hiểu cấu trúc chương trình đào tạo, nội dung của của các khối kiến thức có trong chương trình, nội dung và vị trí của từng môn học được nhà trường tổ chức giảng dạy. Các cố vấn học tập tư vấn về nghề học, chương trình học tập, kế hoạch học tập và các vấn đề khác cho sinh viên, hướng dẫn sinh viên lựa chọn các môn học để xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với yêu cầu của nghề đào tạo và tạo điều kiện riêng cho sinh viên (năng lực, sở thích, điều kiện sinh hoạt, hoàn cảnh kinh tế). Không chỉ cung cấp thông tin, cố vấn học tập còn là người khích lệ, động viên, giúp đỡ sinh viên phát huy năng lực bản thân để có thể tự giải quyết các vấn đề cá nhân trong quá trình theo học tại trường. Mỗi cố vấn học tập là một nhân tố then chốt trong mối quan hệ nhà trường-sinh viên. Cố vấn học tập là một chuyên gia tư vấn về học tập và việc làm cho sinh viên, đồng hành cùng sinh viên trong suốt quá trình phát triển học tập. Vai trò của cố vấn học tập ngày càng không thể thiếu trong quá trình phát triển của sinh viên, giúp sinh viên có thêm thông tin và tự quyết định cách thức học tập của mình.


Để phù hợp với bản chất của đào tạo theo học chế tín chỉ, Cố vấn học tập có những chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

  • Tham mưu cho lãnh đạo trường, khoa và bộ môn các vấn đề liên quan đến công tác quản lý đào tạo.
  • Đề nghị khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, kiến nghị xử lý kỷ luật sinh viên theo Quy định của Trường.
  • Giáo dục, tuyên truyền sinh viên chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Giáo dục, tuyên truyền sinh viên rèn luyện đạo đức, chấp hành nội quy, quy định và quy chế của Trường.
  • Hướng dẫn cho sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và câu lạc bộ học thuật; Khuyết khích và tận tình hướng dẫn sinh viên tham gia các cuộc thi học thuật, nghiên cứu khoa học; Tham gia xây dựng, quản lý các câu lạc bộ đội nhóm, phù hợp với các khối ngành nhằm hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập.

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP

Khóa

Lớp

Cố vấn học tập

Ghi chú

K2017

CQK17.1

Trấn Thị Quỳnh

CMK17.1

Trấn Thị Quỳnh

CQK17.2

Đỗ Thị Thu Thảo

CMK17.2_CEO

Phạm Thị Thúy Hằng

K2018

CQK18.1

Đoàn Thị Thu Hằng

CMK18.1

Đoàn Thị Thu Hằng

CQK18.2

Đỗ Thị Thu Thảo

CQK18.2_CEO

Phạm Thị Thúy Hằng

CDL18.1_CEO

Lê Thị Nguyên

K2019

CQK19.1

Phạm Thanh Ngọc

CQK19.2

Đoàn Thị Hà Thanh

CMK19.1

Nguyễn Thị Thanh Huyền

CMK19.2

Đoàn Thị Hà Thanh

CDL19.1

Lê Thanh Huyền

CDL19.2

Lê Thanh Huyền

CNA19.1

Lê Thanh Huyền

CNA19.2

Lê Thanh Huyền

CQV19.1

Phạm Thanh Ngọc

CQK19.3_CEO

Nguyễn Thị Hương

CDL19_CEO

Lê Thanh Huyền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *