Khái niệm MTBF là gì? MTTR là gì?

MTBF là gì? MTTR là gì? mục đích sử dụng MTBF và MTTR là gì? Chúng ta sẽ cùng nghiên cứu thông qua 2 yếu tố rất quan trọng trong hoạt động bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đó là: Machine confidence level/ Mức độ tin cậy máy móc, thiết bị và Maintainability/ Mức độ dễ dàng bảo trì bảo dưỡng.

Mean time between Failure


A. Machine confidence level/ Mức độ tin cậy máy móc, thiết bị

Mức độ tin cậy của thiết bị, máy móc là xác xuất của thiết bị, máy móc đó có thể hoạt động theo yêu cầu tiêu chuẩn trong một điều kiện nhất định trong một khoảng thời gian xác định.

1. The frequency failure/ Tần suất xảy ra lỗi

Tần suất xảy ra hư hỏng/lỗi là chỉ số tỷ lệ giữa số lần xảy ra hư hỏng/ lỗi và thời gian vận hành. Nó là một cách quản lý thiết bị, máy móc dựa trên tần suất hư hỏng của thiết bị. Tần suất xảy ra hư hỏng/ lỗi được xác định như sau:

2. MTBF- Mean time between failure/ Thời gian trung bình giữa 2 lần hư hỏng

*Ý nghĩa của MTBF là gì?

MTBF là gì? MTBF là từ viết tắt của Mean time between Failure. Chúng ta cùng nghiên cứu ý nghĩa của MTBF là gì?

  • Mean: Ở đây có nghĩa là trung bình cộng của các lần.
  • Time: Ở đây time có nghĩa là thời gian. Thời gian có thể tính bằng phút, giờ… tùy theo từng trường hợp.
  • Between: Ở đây có nghĩa là giữa. Giữa 2 đối tượng, giữa những sự kiện diễn ra theo thời gian…
  • Failure: Nghĩa là vấn đề về chức năng máy móc. Ta có thể chia thành 2 trường hợp đó là: 1. Chức năng dừng hay hư hỏng: Hư hỏng được hiểu là sự cố liên quan đến máy móc mà phải dừng máy và phải thay thế chi tiết, thiết bị… 2. Chức năng suy giảm: Các trường hợp máy móc chạy dưới công suất hay sản phẩm tạo ra không đạt tiêu chuẩn về chất lượng thì cũng được gọi là Failure.

*Mục đích sử dụng MTBF là gì?

Trong hoạt động TPM (Total Productive Maintenance) thì MTBF là một trong những thước đo về độ tin cậy của thiết bị, máy móc trong hoạt động Bảo trì theo kế hoạch (Planned Maintenance).

Giá trị MTBF càng cao thể hiện hoạt động PM càng có hiệu quả. MTBF được tính theo công thức sau đây: MTBF= Tổng thời gian chạy máy/Tổng số lần xảy ra failure

3. MTTF- Mean time to failure

MTTF- Mean time to failure dùng cho chi tiết, thiết bị cần được thay thế và sửa chữa. Nghĩa là nó cho biết khoảng thời gian từ khi máy chạy tới lần hư hỏng tiếp theo.

Với t1, t2, t3, t4 là tuổi thọ thiết bị ở các vị trí khác nhau.

B. Maintainability/ Mức độ dễ dàng bảo trì bảo dưỡng

Maintainability là việc dễ bảo trì bảo dưỡng chi tiết, máy móc. Dễ bảo trì là việc dễ vệ sinh kiểm tra, siết chặt và bảo trì định kỳ nhằm ngăn ngừa xuống cấp, hư hỏng. Cho phép người vận hành dễ dàng tiếp cận và sử lý chúng. Do đó thiết bị, máy móc có thể dễ dàng hoạt động một cách bình thường. Mức độ dễ dàng bảo trì bảo dưỡng là việc thay thế, bảo trì thiết bị trong một khoảng thời gian ở một điều kiện nhất định.

1. Failure durability rate/ Tỉ lệ hư hỏng

Failure durability rate là tỷ lệ hư hỏng. Nó là dạng quản lý thiết bị dựa trên mức độ nghiệm trọng sử dụng trong quản lý thiết bị. Tỷ lệ hư hỏng được tính dựa trên tỷ lệ giữa tổng thời gian hư hỏng/lỗi và tông thời gian chạy máy (Loading time).

2. MTTR- Mean time to repair

MTTR- Mean time to repair là trung bình thời gian sửa chữa của 1 lần hư hỏng. Ý nghĩa giá trị MTTR là gì?

Giá trị MTTR càng nhỏ sẽ nói lên khả năng dễ dàng bảo trì, thay thế của chi tiết, thiết bị càng tốt.

Mức độ tin cậy của máy móc thiết bị (Machine confidence level) và mức độ dễ dàng trong bảo trì bảo dưỡng (Maintainability) là 2 thước đo quan trọng trong hoạt động Planned Maintenance (bảo trì theo kế hoạch). Đại lượng đặc trưng cho mức độ tin cậy máy móc là MTBF- Mean time between failure, MTTF- Mean time to failure và đặc trưng cho mức độ dễ dàng trong bảo dưỡng là MTTR- Mean time to repair.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *