Quy định về xác định giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán

Quy định về xác định giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán hiện nay được quy định như thế nào? Sau đây, Lawkey xin được giải đáp thắc mắc này của bạn đọc trong bài viết dưới đây:

Giá trị tài sản ròng là gì?

– Hiện nay, pháp luật chưa có bất kỳ một quy định cụ thể nào định nghĩa về giá trị tài sản ròng. Nhưng thông qua các giáo trình, tài liệu tham khảo có thể rút đưa ra định nghĩa về trị giá tài sản ròng như sau:


Giá trị tài sản ròng là giá trị của tất cả tài sản tài chính và phi tài chính thuộc sở hữu của một tổ chức trừ đi giá trị của tất cả các khoản nợ chưa thanh toán. Nói cách khác, giá trị tài sản ròng là những gì được sở hữu trừ đi những gì còn nợ. Giá trị tài sản ròng có thể áp dụng cho cá nhân, công ty và chính phủ hoặc toàn bộ các quốc gia.

– Từ đó, có thể đưa ra một định nghĩa về giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán như sau:

“Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán là giá trị của tất cả tài sản tài chính và phi tài chính thuộc sở hữu của quỹ đầu tư chứng khoán trừ đi giá trị của tất cả các khoản nợ mà quỹ đầu tư chứng khoán chưa thanh toán”

– Công thức tính giá trị ròng của quỹ đầu tư chứng khoán (ĐTCK)

Giá trị tài sản ròng của quỹ ĐTCK = Tổng tài sản của quỹ ĐTCK – Nợ của quỹ ĐTCK phải trả

Xác định giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán

Theo Điều 106 Luật chứng khoán 2019 quy định:

Thẩm quyền xác định

– Việc xác định giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện và được ngân hàng giám sát xác nhận;

– Việc xác nhận giá trị tài sản ròng đối với quỹ thành viên do ngân hàng giám sát hoặc ngân hàng lưu ký thực hiện.

Nguyên tắc xác định

Việc xác định giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

a) Đối với chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch, giá của các chứng khoán được xác định là giá đóng cửa hoặc giá trung bình của ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá;

b) Đối với các tài sản là chứng khoán nhưng không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày định giá hoặc không phải là chứng khoán thì việc xác định giá trị tài sản phải dựa trên quy trình và phương pháp xác định giá trị tài sản được nêu rõ trong Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán. Quy trình và phương pháp định giá phải được ngân hàng giám sát xác nhận và Ban đại diện quỹ đầu tư chứng khoán, Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán phê chuẩn. Các bên tham gia định giá tài sản phải độc lập với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và ngân hàng giám sát hoặc ngân hàng lưu ký;

c) Các tài sản bằng tiền bao gồm cổ tức, trái tức, tiền lãi được tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán tại thời điểm xác định.

Công bố thông tin định kỳ

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán phải được công bố công khai định kỳ theo quy định tại khoản 1 Điều 124 của Luật này. Cụ thể, phải công cố công khai các nội dung sau:

a) Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo tài chính 06 tháng đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, báo cáo tài chính quý;

b) Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng;

c) Báo cáo hoạt động đầu tư;

d) Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ.

Như vậy việc xác định giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán là vô cùng quan trọng. Do đó, khi xác định cần phải dựa trên quy định của pháp luật nhằm đảm bảo việc xác định giá trị tài sản ròng được khách quan, chính xác.

Xem thêm: Quy định về nhà đầu tư tham gia vào quỹ đầu tư chứng khoán

Trên đây là bài viết “Quy định về xác định giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán” của Lawkey. Mọi thắc mắc bạn đọc hãy gọi ngay cho Lawkey để được tư vấn trực tiếp!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *