Giám sát tác giả là gì? Trách nhiệm giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế công trình

Đối với lĩnh vực thiết kế xây dựng công trình thì việc giám sát tác giả của nhà thầu là một khâu vô cùng quan trọng và đòi hỏi nhiều yêu cầu, chuyên môn. Vậy trách nhiệm giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình được quy định trong pháp luật như thế nào? Bài viết dưới đây của Luật Dương gia sẽ giúp cho bạn đọc giải đáp được vấn đề này

Cớ sở pháp lý


Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

1. Giám sát tác giả là gì?

Giám sát sát giả được hiểu là thực hiện các công việc bao gồm các hoạt động như kiểm tra, xử lý, giải thích những vướng mắc, thay đổi hoặc phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động xây dựng.

Việc giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình giúp cho việc đảm bảo việc thi công lắp đặt, hiệu chỉnh vật tư, thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm thương mại hoặc phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu theo đúng thiết kế thi công và đảm bảo quyền tác giả của cá nhân, tổ chức, tư vấn lập thiết kế thi công.

giam-sat-tac-gia-la-gi-trach-nhiem-giam-sat-tac-gia-cua-nha-thau-thiet-ke-xay-dung-cong-trinh

Luật sư tư vấn các quy định về trách nhiệm giám sát tác giả: 1900.6568

2. Quy định pháp luật về giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế

Tại Điều 28 trong Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng có quy định như sau:

Điều 28. Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình

Xem thêm: Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm là gì? Chức năng và cơ cấu tổ chức

1. Nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật đối với trường hợp thiết kế ba bước, nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công đối với trường hợp thiết kế một bước hoặc hai bước có trách nhiệm thực hiện giám sát tác giả theo quy định của hợp đồng xây dựng.

2. Nội dung thực hiện:

a) Giải thích và làm rõ các tài liệu thiết kế công trình khi có yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình;

b) Phối hợp với chủ đầu tư khi được yêu cầu để giải quyết các vướng mắc, phát sinh về thiết kế trong quá trình thi công xây dựng, điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế thi công xây dựng công trình, xử lý những bất hợp lý trong thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư;

c) Thông báo kịp thời cho chủ đầu tư và kiến nghị biện pháp xử lý khi phát hiện việc thi công sai với thiết kế được duyệt của nhà thầu thi công xây dựng;

d) Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng khi có yêu cầu của chủ đầu tư. Trường hợp phát hiện hạng mục công trình, công trình xây dựng không đủ điều kiện nghiệm thu phải có ý kiến kịp thời bằng văn bản gửi chủ đầu tư.

Qua quy định trên ta có thể thấy, trách nhiệm của nhà thầu thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình đói với tác giả của công trình được chia ra thành 4 nội dung chính. Những nội dung nêu trên đều là những nội dung rất quan trọng và cơ bản

Việc thực hiện phải được diễn ra nghiêm túc và đúng quy trình, yêu cầu theo quy định pháp luật

Xem thêm: Quy định về người giám sát trong hoạt động đấu thầu

3. Giải thích và làm rõ các tài liệu thiết kế công trình khi có yêu cầu của chủ đầu tư

Việc giải thích và làm rõ các tài liệu thiết kế công trình khi có yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình được thực hiện như thế nào?

Đối với nội dung về việc giải thích và làm rõ các tài liệu thiết kế công trình khi có yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình. Đây là một trong những bước rất quan trọng trong quá trình thực hiện việc xây dựng công trình.

Có thể nói như vậy là bởi vì khi chủ đầu tư đưa ra những yêu cầu hay nhà thầu thi công xây dựng cần được làm rõ các vấn đề liên quan đến tài liệu thiết kế đối với công trình đó thì việc giải thích và làm rõ là hình thưc hỗ trợ cũng như giúp cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình được hiểu rõ những vấn đề , những nội dung còn vướng mắc. Để việc thực hiện công trình đó diễn ra suôn sẻ và đúng với kế hoạch đã đưa ra cũng như yêu cầu bước đầu nhằm phục vụ cho việc tiến hành thi công

4. Phối hợp với chủ đầu tư khi được yêu cầu để giải quyết các vướng mắc

Phối hợp với chủ đầu tư khi được yêu cầu để giải quyết các vướng mắc, phát sinh về thiết kế trong quá trình thi công xây dựng, điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế thi công xây dựng công trình, xử lý những bất hợp lý trong thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư

Một trong những công việc vô cùng quan trọng cần phải được thực hiện đó chính là phối hợp với chủ đầu tư khi được yêu cầu để giải quyết các vướng mắc, phát sinh về thiết kế trong quá trình thi công xây dựng, điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế thi công xây dựng công trình, xử lý những bất hợp lý trong thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư

Về nội dung này được quy định như sau:

1. Công trình xây dựng phải được giám sát trong quá trình thi công xây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều 120 Luật Xây dựng. Nội dung giám sát thi công xây dựng công trình gồm:

a) Thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình, cho các nhà thầu có liên quan biết để phối hợp thực hiện;

Xem thêm: Nội dung giám sát và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

b) Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại Điều 107 của Luật Xây dựng;

c) Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: Nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

d) Kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu so với thiết kế biện pháp thi công đã được phê duyệt;

đ) Xem xét và chấp thuận các nội dung do nhà thầu trình quy định tại Khoản 3 Điều 25 Nghị định này và yêu cầu nhà thầu thi công chỉnh sửa các nội dung này trong quá trình thi công xây dựng công trình cho phù hợp với thực tế và quy định của hợp đồng. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng với các nhà thầu về việc giao nhà thầu giám sát thi công xây dựng lập và yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đối với các nội dung nêu trên;

e) Kiểm tra và chấp thuận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình;

g) Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu khác triển khai công việc tại hiện trường theo yêu cầu về tiến độ thi công của công trình;

h) Giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với các công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; giám sát các biện pháp đảm bảo an toàn đối với công trình lân cận, công tác quan trắc công trình;

i) Giám sát việc đảm bảo an toàn lao động theo quy định của quy chuẩn, quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật về an toàn lao động;

Xem thêm: Quy định về tổ giám sát, đoàn giám sát, ban giám sát đầu tư cộng đồng

k) Đề nghị chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh thiết kế khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế;

l) Tạm dừng thi công đối với nhà thầu thi công xây dựng khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn; chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình và phối hợp xử lý, khắc phục sự cố theo quy định của Nghị định này;

m) Kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu; kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công;

n) Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 29 Nghị định này;

o) Thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng để chuyển bước thi công, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định; kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công xây dựng hoàn thành;

p) Tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng;

q) Thực hiện các nội dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng.

Như vậy ta có thể thấy việc thực hiện giám sát đối với sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình là công việc vô cùng quan trọng và cần thiết trong quá trình thực hiện thi công công trình. Để đạt được hiệu quả việc tổ chức giám sát cần thực hiện đúng với quy định của pháp luật

TƯ VẤN TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ:

Tóm tắt câu hỏi:

Xin chào Luật sư Luật Dương gia ! Tôi có một vấn đề cần sự hỗ trợ và tư vấn từ phía Luật sư Luật Dương gia như sau. Xin Luật sư cho biết quy định của pháp luật về trách nhiệm giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình là như thế nào? Xin cảm ơn Luật sưu Luật Dương gia đã hỗ trợ và tư vấn cho tôi!

Luật sư tư vấn:

Theo quy định của pháp luật thì trách nhiệm giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình được quy định cụ thể như sau:

– Nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật đối với trường hợp thiết kế ba bước, nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công đối với trường hợp thiết kế một bước hoặc hai bước cử người đủ năng lực để thực hiện giám sát tác giả trong quá trình thi công xây dựng theo chế độ giám sát không thường xuyên hoặc giám sát thường xuyên nếu có thỏa thuận riêng với chủ đầu tư trong hợp đồng.

– Giải thích và làm rõ các tài liệu thiết kế công trình khi có yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu giám sát thi công xây dựng.

– Phối hợp với chủ đầu tư khi được yêu cầu để giải quyết các vướng mắc, phát sinh về thiết kế trong quá trình thi công xây dựng, điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế thi công xây dựng công trình, xử lý những bất hợp lý trong thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư.

– Thông báo kịp thời cho chủ đầu tư và kiến nghị biện pháp xử lý khi phát hiện việc thi công sai với thiết kế được duyệt của nhà thầu thi công xây dựng.

– Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng khi có yêu cầu của chủ đầu tư, nếu phát hiện hạng mục công trình, công trình xây dựng không đủ điều kiện nghiệm thu phải có ý kiến kịp thời bằng văn bản gửi chủ đầu tư.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *