Hội đồng tiêu chuẩn kế toán tài chính (Financial Accounting Standards Board – FASB) là gì? Đặc điểm

Hội đồng tiêu chuẩn kế toán tài chính

Khái niệm

Hội đồng tiêu chuẩn kế toán tài chính trong tiếng Anh là Financial Accounting Standards Board, viết tắt là FASB.

Hội đồng tiêu chuẩn kế toán tài chính là một tổ chức phi lợi nhuận độc lập, chịu trách nhiệm thiết lập các chuẩn mực kế toán và báo cáo tài chính cho các công ty và tổ chức phi lợi nhuận ở Mỹ, tuân theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP).


FASB được thành lập vào năm 1973 để kế thừa Hội đồng tiêu chuẩn kế toán và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của nó. Hội đồng có trụ sở tại Norwalk, Conn, Mỹ.

Đặc điểm của Hội đồng tiêu chuẩn kế toán tài chính

Hội đồng tiêu chuẩn kế toán tài chính có quyền thiết lập và giải thích các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) tại Mỹ cho các công ty công cộng và tư nhân, cũng như cho các tổ chức phi lợi nhuận. GAAP đề cập đến một bộ tiêu chuẩn về cách các công ty, tổ chức phi lợi nhuận và chính phủ nên chuẩn bị và trình bày báo cáo tài chính của họ, bao gồm mọi giao dịch của bên liên quan.

Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Mỹ (SEC) công nhận FASB là đơn vị thiết lập chuẩn mực kế toán cho các công ty đại chúng. Nó cũng được công nhận bởi Hội đồng kế toán nhà nước, Viện kế toán công chứng Mỹ (AICPA) và các tổ chức khác trong lĩnh vực này.

Hội đồng tiêu chuẩn kế toán tài chính là một phần của nhóm phi lợi nhuận độc lập lớn hơn, bao gồm Quĩ Kế toán Tài chính (FAF), Hội đồng Tư vấn Chuẩn mực Kế toán Tài chính (FASAC), Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Chính phủ (GASB) và Hội đồng Tư vấn Chuẩn mực Kế toán Chính phủ (GASAC).

Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Chính phủ (GASB), có chức năng tương tự FASB, được thành lập năm 1984 để thiết lập các tiêu chuẩn báo cáo tài chính và kế toán cho chính quyền tiểu bang và địa phương ở Mỹ, Quĩ Kế toán Tài chính (FAF) giám sát cả FASB và GASB. Hai hội đồng tư vấn cung cấp hướng dẫn trong các lĩnh vực tương ứng của họ.

Nhiệm vụ chính của Hội đồng tiêu chuẩn kế toán tài chính

Hội đồng tiêu chuẩn kế toán tài chính (FASB) đặt ra các qui tắc kế toán cho các công ty công cộng và tư nhân cũng như các tổ chức phi lợi nhuận tại Mỹ.

Một tổ chức có liên quan, Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Chính phủ (GASB), đặt ra các qui tắc cho chính quyền tiểu bang và địa phương.

Trong những năm gần đây, FASB đã làm việc với Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) để thiết lập các tiêu chuẩn tương thích trên toàn thế giới.

Nói chung, nhiệm vụ của các tổ chức là “thiết lập và cải thiện các chuẩn mực kế toán và báo cáo tài chính để cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà đầu tư và những người sử dụng báo cáo tài chính khác, đồng thời hướng dẫn các bên liên quan về cách hiểu và thực hiện các tiêu chuẩn đó một cách hiệu quả nhất”.

FASB được điều hành bởi bảy thành viên hội đồng quản trị toàn thời gian, những người được yêu cầu cắt đứt quan hệ với các công ty hoặc tổ chức mà họ làm việc trước khi tham gia hội đồng quản trị. Họ được chọn để cung cấp kiến thức về kế toán, tài chính, kinh doanh, giáo dục kế toán và nghiên cứu. Thành viên hội đồng được bổ nhiệm bởi hội đồng quản trị của Quĩ Kế toán Tài chính (FAF) với nhiệm kỳ năm năm và có thể phục vụ tối đa 10 năm.

(Theo Investopedia)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *